5-(p-Nitrophenoxymethyl)-3-phenyl-2-oxazolidone

5-(p-Nitrophenoxymethyl)-3-phenyl-2-oxazolidone