2-Hydroxy-N'-(2-methylphenyl)-2,2-diphenylacetohydrazide

2-Hydroxy-N'-(2-methylphenyl)-2,2-diphenylacetohydrazide