7-(3-Chloropropoxy)-3-phenyl-4H-chromen-4-one

7-(3-Chloropropoxy)-3-phenyl-4H-chromen-4-one