3-(p-Ethoxyphenyl)-5-phenoxymethyl-2-oxazolidone

3-(p-Ethoxyphenyl)-5-phenoxymethyl-2-oxazolidone