N-[(3,5-dimethoxyphenyl)methyl]-2,2,3,3,3-pentafluoropropanamide

N-[(3,5-dimethoxyphenyl)methyl]-2,2,3,3,3-pentafluoropropanamide