N-[(2,4-dimethoxyphenyl)methyl]-2,2,3,3,3-pentafluoropropanamide

N-[(2,4-dimethoxyphenyl)methyl]-2,2,3,3,3-pentafluoropropanamide