1-Trimethylsilyloxyheptadecane

1-Trimethylsilyloxyheptadecane