4-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-2-amine

4-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-2-amine