N-methyl-1-[2-(methylamino)naphthalen-1-yl]naphthalen-2-amine

N-methyl-1-[2-(methylamino)naphthalen-1-yl]naphthalen-2-amine