3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-6-methoxychromen-2-one

3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-6-methoxychromen-2-one