2,5-bis[2-(4-methylphenyl)ethynyl]thiophene

2,5-bis[2-(4-methylphenyl)ethynyl]thiophene