methyl 3,5-bis(trimethylsilyloxy)benzoate

methyl 3,5-bis(trimethylsilyloxy)benzoate