methyl 10-phenylanthracene-9-carboxylate

methyl 10-phenylanthracene-9-carboxylate