1-{[4-(bromomethyl)phenyl]thio}-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene

1-{[4-(bromomethyl)phenyl]thio}-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene