2-Chloro-1-(8-chloro-10H-phenothiazin-2-yl)ethanol

2-Chloro-1-(8-chloro-10H-phenothiazin-2-yl)ethanol