10-(p-Tolylazo)-9-phenanthrenamine

10-(p-Tolylazo)-9-phenanthrenamine