2-[4-(4-methoxy-3-{4-[(phenylthio)methyl]phenoxy}phenyl)butyl]oxirane

2-[4-(4-methoxy-3-{4-[(phenylthio)methyl]phenoxy}phenyl)butyl]oxirane