Thiabendazole hypophosphite

Thiabendazole hypophosphite