Benzene, 1-phenoxy-4-(phenylsulfonyl)-

Benzene, 1-phenoxy-4-(phenylsulfonyl)-