1,5-Pentanediamine, N-[6-methoxy-5-(4-methoxyphenoxy)-8-quinolinyl]-

1,5-Pentanediamine, N-[6-methoxy-5-(4-methoxyphenoxy)-8-quinolinyl]-