3,5-dibromophenoxytrimethylsilane

3,5-dibromophenoxytrimethylsilane