Ethyl 5-methoxy-2-methyl-1-phenyl-1H-indole-3-carboxylate

Ethyl 5-methoxy-2-methyl-1-phenyl-1H-indole-3-carboxylate