Benzoic acid, 2-[methyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-, methyl ester

Benzoic acid, 2-[methyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-, methyl ester