2-[(4-chlorophenyl)thio]-5-nitrobenzoic acid

2-[(4-chlorophenyl)thio]-5-nitrobenzoic acid