3-(3-Nitro-5-phenoxyphenoxy)pyridine

3-(3-Nitro-5-phenoxyphenoxy)pyridine