1-(4-[6-(4-Acetylphenyl)hexyl]phenyl)ethanone

1-(4-[6-(4-Acetylphenyl)hexyl]phenyl)ethanone