Methyl 4-[(4-bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]benzoate

Methyl 4-[(4-bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]benzoate