1-Tributylsilyloxymethyladamantane

1-Tributylsilyloxymethyladamantane