2,3-Dibromo-1-benzothiophen-6-amine

2,3-Dibromo-1-benzothiophen-6-amine