1,3-Dibromo-2,4,6-trimethyl-5-nitrobenzene

1,3-Dibromo-2,4,6-trimethyl-5-nitrobenzene