[5-(3-Nitro-phenyl)-furan-2-ylmethylene]-p-tolyl-amine

[5-(3-Nitro-phenyl)-furan-2-ylmethylene]-p-tolyl-amine