3-(4-Chlorophenyl)-2-(3-pyridinyl)-3H-imidazo(4,5-b)pyridine

3-(4-Chlorophenyl)-2-(3-pyridinyl)-3H-imidazo(4,5-b)pyridine