1-Amino-3-(4-ethoxyphenyl)-3H-pyrido[2,1-b][1,3]benzothiazole-2,4-dicarbonitrile

1-Amino-3-(4-ethoxyphenyl)-3H-pyrido[2,1-b][1,3]benzothiazole-2,4-dicarbonitrile