Ethyl 2-[(phenylsulfonyl)amino]benzoate

Ethyl 2-[(phenylsulfonyl)amino]benzoate