2-[Bis(4-methoxyphenyl)methyl]pyridine

2-[Bis(4-methoxyphenyl)methyl]pyridine