1-Dimethyl(phenyl)silyloxydodecane

1-Dimethyl(phenyl)silyloxydodecane