2-(3,4-Dichloro-phenyl)-4-methyl-2H-phthalazin-1-one

2-(3,4-Dichloro-phenyl)-4-methyl-2H-phthalazin-1-one