Ethanone, 1-[5-chloro-2-[[4-(1-methylethyl)phenyl]thio]phenyl]-

Ethanone, 1-[5-chloro-2-[[4-(1-methylethyl)phenyl]thio]phenyl]-