ethyl 2-amino-4-phenyl-5-thiocyanatothiophene-3-carboxylate

ethyl 2-amino-4-phenyl-5-thiocyanatothiophene-3-carboxylate