2-Methoxy-6-(4-pentylphenyl)naphthalene

2-Methoxy-6-(4-pentylphenyl)naphthalene