Naphthalene, 1,8-bis(trimethylsilyloxy)-

Naphthalene, 1,8-bis(trimethylsilyloxy)-