4-Bromo-N-[(E)-(4-ethoxyphenyl)methylidene]aniline

4-Bromo-N-[(E)-(4-ethoxyphenyl)methylidene]aniline