3-(O-Chlorophenyl)-5-phenoxymethyl-2-oxazolidone

3-(O-Chlorophenyl)-5-phenoxymethyl-2-oxazolidone