3-(p-Chlorophenyl)-5-phenoxymethyl-2-oxazolidone

3-(p-Chlorophenyl)-5-phenoxymethyl-2-oxazolidone