5-(1-Naphthyl)-4-phenyl-2-thiazolamine

5-(1-Naphthyl)-4-phenyl-2-thiazolamine