4-(1-Naphthyl)-5-phenyl-2-thiazolamine

4-(1-Naphthyl)-5-phenyl-2-thiazolamine