2-(3-Chloro-4-pentylphenyl)-5-heptylpyrimidine

2-(3-Chloro-4-pentylphenyl)-5-heptylpyrimidine