1,3-Cyclobutanedione, 2,4-bis(triphenylphosphoranylidene)-

1,3-Cyclobutanedione, 2,4-bis(triphenylphosphoranylidene)-