2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)Benzothiazole

2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)Benzothiazole