Dimethyl 3-(5-chloro-2-thienyl)-4,5-isoxazoledicarboxylate

Dimethyl 3-(5-chloro-2-thienyl)-4,5-isoxazoledicarboxylate